Đào tạo Tin học Trực tuyến

Tổng hợp tất cả các phím tắt trong Adobe illustrator


Cập nhật: 2 năm trước
Bài viết ngẫu nhiên:

   Bài giảng thi giảng viên giỏi cấp Trường năm học 2017-2018

   Microsoft Word 365: Giới thiệu màn hình khởi động và màn hình làm việc

   Khóa học LÀM CHỦ WORD 2016 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

   Loại bỏ nick bị hack và rời khỏi nhóm bị hacker mời tham gia trên Facebook

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Sử dụng lẫy (Trigger) thực hiện Thiết kế trò chơi ô chữ trong PowerPoint 2016


Với phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator, có rất nhiều tính năng và ứng dụng. Khi thường xuyên sử dụng phần mềm này thì kỹ năng sử dụng những phím tắt là một trong những kĩ năng quan trọng. Dưới đây là Tổng hợp tất cả các phím tắt trong Adobe illustrator, các bạn có thể tham khảo:

Phần Tools

 
Selection V
Direct Selection A
Group Selection
Magic Wand Y
Lasso Q
Pen P
Add Anchor Point =
Delete Anchor Point -
Convert Anchor Point Shift+C
Line Segment
Ellipse L
Paintbrush B
Pencil N
Blob Brush Shift+B
Eraser Shift+E
Scissors C
Rotate R
Reflect O
Scale S
Width Shift+W
Warp Shift+R
Free Transform E
Shape Builder Shift+M
Live Paint Bucket K
Live Paint Selection Shift+L
Perspective Grid Shift+P
Perspective Selection Shift+V
Mesh U
Gradient G
Eyedropper I
Blend W
Symbol Sprayer Shift+S
Column Graph J
Artboard Shift+O
Slice Shift+K
Slice Selection
Hand H
Print Tiling
Zoom Z
Toggle Fill/Stroke X
Default D
Swap Fill/Stroke Shift+X
Color ,
Gradient .
None /
Toggle Screen Mode F
Show/Hide All Palettes Tab
Show/Hide All But Toolbox Shift+Tab
Increase Diameter ]
Decrease Diameter [
Symbolism Tools - Increase Intensity Shift+}
Symbolism Tools - Decrease Intensity Shift+{
Toggle Drawing Mode Shift+D
 
Phần Menu Commands
File
New Ctrl+N
New from Template Shift+Ctrl+N
Open Ctrl+O
Browse in Bridge Alt+Ctrl+O
Device Central
Close Ctrl+W
Save Ctrl+S
Save As Shift+Ctrl+S
Save a Copy Alt+Ctrl+S
Save as Template
Save for Web & Devices Alt+Shift+Ctrl+S
Revert F12
Place
Save for Microsoft Office
Export
Scripts
Other Script Ctrl+F12
Document Setup Alt+Ctrl+P
Document Color Mode
CMYK Color
RGB Color
File Info Alt+Shift+Ctrl+I
Print Ctrl+P
Exit Ctrl+Q
Edit
Undo Ctrl+Z
Redo Shift+Ctrl+Z
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Paste in Front Ctrl+F
Paste in Back Ctrl+B
Paste in Place Shift+Ctrl+V
Paste on All Artboards Alt+Shift+Ctrl+V
Check Spelling Ctrl+I
Color Settings Shift+Ctrl+K
Keyboard Shortcuts Alt+Shift+Ctrl+K
Preferences
General Ctrl+K
Transform Again Ctrl+D
Move Shift+Ctrl+M
Arrange
Bring to Front Shift+Ctrl+]
Bring Forward Ctrl+]
Send Backward Ctrl+[
Send to Back Shift+Ctrl+[
Send to Current Layer
Group Ctrl+G
Ungroup Shift+Ctrl+G
Lock
Selection Ctrl+2
All Artwork Above
Other Layers
Unlock All Alt+Ctrl+2
Hide
Selection Ctrl+3
All Artwork Above
Other Layers
Show All Alt+Ctrl+3
Expand
Expand Appearance
Flatten Transparency
Rasterize
Create Gradient Mesh
Slice
Make
Release
Create from Guides
Create from Selection
Duplicate Slice
Combine Slices
Divide Slices
Delete All
Slice Options
Clip to Artboard
Path
Join Ctrl+J
Average Alt+Ctrl+J
Simplify
Add Anchor Points
Remove Anchor Points
Divide Objects Below
Split Into Grid
Clean Up
Blend
Make  Alt+Ctrl+B
Release  Alt+Shift+Ctrl+B
Blend Options
Expand
Replace Spine
Reverse Spine
Reverse Front to Back
Envelope Distort
Make with Warp Alt+Shift+Ctrl+W
Make with Mesh Alt+Ctrl+M
Make with Top Object  Alt+Ctrl+C
Release
Envelope Options
Expand
Edit Contents  Shift+Ctrl+P
Perspective
Live Paint
Make  Alt+Ctrl+X
Merge
Release
Gap Options
Expand
Live Trace
Make
Make and Expand
Make and Convert to Live Paint
Release
Tracing Options
Expand
Expand as Viewed
Convert to Live Paint
Show No Image
Show Original Image
Show Adjusted Image
Show Transparent Image
Show No Tracing Result
Show Tracing Result
Show Outlines
Show Outlines with Tracing
Text Wrap
Make
Release
Text Wrap Options
Clipping Mask
Make Ctrl+7
Release Alt+Ctrl+7
Edit Contents
Compound Path
Make Ctrl+8
Release Alt+Shift+Ctrl+8
Create Outlines Shift+Ctrl+O
Find Font
Change Case
UPPERCASE
lowercase
Title Case
Sentence case
Smart Punctuation
Optical Margin Alignment
Show Hidden Characters Alt+Ctrl+I
Type Orientation
Horizontal
Vertical
Legacy Text
Update All Legacy Text
Update Selected Legacy Text
Hide Copies
Delete Copies
Select Copies
Select
All Ctrl+A
All on Active Artboard Alt+Ctrl+A
Deselect Shift+Ctrl+A
Reselect  Ctrl+6
Inverse
Next Object Above  Alt+Ctrl+]
Next Object Below  Alt+Ctrl+[
Same
Blending Mode
Fill & Stroke
Fill Color
Opacity
Stroke Color
Stroke Weight
Graphic Style
Symbol Instance
Link Block Series
Object
All on Same Layers
Direction Handles
Brush Strokes
Clipping Masks
Stray Points
Text Objects
Flash Dynamic Text
Flash Input Text
Save Selection
Edit Selection
Effect
Apply Last Effect  Shift+Ctrl+E
Last Effect  Alt+Shift+Ctrl+E
View
Preview Ctrl+Y
Overprint Preview Alt+Shift+Ctrl+Y
Pixel Preview Alt+Ctrl+Y
Proof Setup
Document CMYK:
Legacy Macintosh RGB (Gamma 1.8)
Internet Standard RGB (sRGB)
Monitor RGB
Customize
Proof Colors
Zoom In Ctrl+=
Zoom Out Ctrl+-
Fit Artboard in Window Ctrl+0
Fit All in Window Alt+Ctrl+0
Actual Size Ctrl+1
Hide Edges Ctrl+H
Hide Artboards Shift+Ctrl+H
Hide Print Tiling
Show Slices
Lock Slices
Show Template Shift+Ctrl+W
Rulers
Show Rulers Ctrl+R
Change to Artboard Rulers Alt+Ctrl+R
Hide Bounding Box  Shift+Ctrl+B
Show Transparency Grid  Shift+Ctrl+D
Show Text Threads Shift+Ctrl+Y
Hide Gradient Annotator Alt+Ctrl+G
Show Live Paint Gaps
Guides
Hide Guides Ctrl+;
Lock Guides Alt+Ctrl+;
Make Guides Ctrl+5
Release Guides Alt+Ctrl+5
Clear Guides
Smart Guides  Ctrl+U
Perspective Grid
Show Grid  Shift+Ctrl+I
Show Grid Ctrl+'
Snap to Grid Shift+Ctrl+'
Snap to Point Alt+Ctrl+'
Align  Shift+F7
Appearance  Shift+F6
Attributes  Ctrl+F11
Brushes  F5
Color  F6
Color Guide Shift+F3
Document Info
Flattener Preview
Gradient  Ctrl+F9
Graphic Styles  Shift+F5
Info Ctrl+F8
Layers  F7
Links
Magic Wand
Navigator
Pathfinder  Shift+Ctrl+F9
Stroke  Ctrl+F10
SVG Interactivity
Swatches
Symbols  Shift+Ctrl+F11
Transform  Shift+F8
Transparency  Shift+Ctrl+F10
Type
Character Ctrl+T
Character Styles
Flash Text
Glyphs
OpenType Alt+Shift+Ctrl+T
Paragraph Alt+Ctrl+T
Paragraph Styles
Tabs Shift+Ctrl+T
Help
Illustrator Help F1
Welcome Screen
About Illustrator
System Info
Other Select
Switch Selection Tools Alt+Ctrl+Tab
Other Text
Insert Hyphen Shift+Ctrl+-
Point Size Up Shift+Ctrl+.
Point Size Down Shift+Ctrl+,
Font Size Step Up Alt+Shift+Ctrl+.
Font Size Step Down Alt+Shift+Ctrl+,
Kern Looser Shift+Ctrl+]
Kern Tighter Shift+Ctrl+[
Tracking Alt+Ctrl+K
Clear Tracking Alt+Ctrl+Q
Spacing Alt+Shift+Ctrl+O
Uniform Type Shift+Ctrl+X
Highlight Font Alt+Shift+Ctrl+F
Highlight Font (Secondary) Alt+Shift+Ctrl+M
Left Align Text Shift+Ctrl+L
Center Text Shift+Ctrl+C
Right Align Text Shift+Ctrl+R
Justify Text Left Shift+Ctrl+J
Justify Text Center
Justify Text Right
Justify All Lines Shift+Ctrl+F
Toggle Auto Hyphenation Alt+Shift+Ctrl+H
Toggle Line Composer Alt+Shift+Ctrl+C
Other Object
Lock Others Alt+Shift+Ctrl+2
Hide Others Alt+Shift+Ctrl+3
Repeat Pathfinder Ctrl+4
Average & Join Alt+Shift+Ctrl+J
Isolate Selected Object
Exit Isolation Mode
Other Panel
New Symbol  F8
Show Color Panel (Secondary)
Actions Batch
Add New Fill  Ctrl+/
Add New Stroke  Alt+Ctrl+/
New Graphic Style
New Layer  Ctrl+L
New Layer with Dialog  Alt+Ctrl+L
Update Link
Navigator Options
New Swatch
Other Misc
Switch Units Alt+Shift+Ctrl+U
New File (No Dialog) Alt+Ctrl+N
Close All Alt+Ctrl+W
Help (Secondary)
Undo (Secondary)
Cut (Secondary) F2
Copy (Secondary) F3
Paste (Secondary) F4
Debug Panel Alt+Shift+Ctrl+F12
Navigate to Next Document Ctrl+F6
Navigate to Previous Document Shift+Ctrl+F6
Navigate to Next Document Group Alt+Ctrl+F6
Navigate to Previous Document Group Alt+Shift+Ctrl+F6
 
 
Sưu tầm từ Internet

Xem thêm

   Chia sẻ Full bộ lịch âm dương 2019 vector - File PNG, JPEG và AI (Adobe Illustrator)

   Photoshop CC 2018: Thiết kế mẫu thẻ học sinh

   Photoshop CC 2018: Cắt ghép và Blend Thiếu nữ lạc vào chốn thần tiên

   Photoshop CC 2018: Cắt ghép và Blend màu Cô gái tương tư trên đỉnh núi

   Photoshop CC 2018: Ghép và Blend màu sắc cho đôi tình nhân giữa biển...

   Photoshop CC 2018: Cắt ghép blend đưa hai chị em từ rừng ra biển

   Photoshop CC 2018: Cắt, ghép và Thiết kế ảnh bìa theo mọi khổ giấy mà bạn lựa chọn

   Tại sao bạn nên sử dụng định dạng mới của Office (.docx, xlsx, pptx,...) thay cho định dạng cũ (.doc, xls, ppt,...)

   Adobe Photoshop CC 2018: Cắt ghép và Blend màu Cô gái trên đỉnh núi

   Adobe Photoshop CC 2018: Cắt ghép và Blend Cô gái trên mây

   Adobe Photoshop CC 2018: Cắt ghép và Blend cảnh tập luyện thể thao giữa hoàng hôn

   Adobe Photoshop CC 2018: Cắt ghép và Blend ảnh Lính Mỹ tập trận ven đô

   Adobe Photoshop CC 2018: Ghép và Blend ảnh Nữ Chiến binh giữa rừng nhiệt đới

Xem nhiều nhất

   Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Thực hành biên tập, thiết kế, chỉnh sửa Videos bằng Adobe Premiere

   Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác thông minh ActivInspire

   Thiết lập hiệu ứng trống đồng quay trong Microsoft PowerPoint

   Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

   Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

   Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016

   Hướng dẫn thu âm, chỉnh sửa âm thanh, tăng giảm tone nhạc bằng phần mềm Adobe Audition CC

   Bài giảng Microsoft PowerPoint 2013 và 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Dòng chữ chạy liên tục từ trái qua phải và đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw

   Full Download phần mềm biên soạn bài giảng e-Learning iSpring Sute phiên bản 8.1