Sử dụng Mail Merge kết nối với Word, Excel, Access, Sql Server trong Word 2007, 2010, 2013, 2016


Nội dung này chúng ta sẽ sử dụng Word 2016 để liên kết dữ liệu với Word, Excel, Access và Sql Server. Thực hiện trộn thư với các dữ liệu đã cho và trộn thư với các Labels tích hợp sẵn trong Word.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận