XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 15. Hoàn thiện phần mềm Giới thiệu demo hoàn chỉnh


Video này sẽ hướng dẫn sử dụng OpenFile để Import dữ liệu Excel vào CSDL Sql Server, tạo bộ cài đặt phần mềm và giới thiệu Demo của phần mềm quản lý điểm hoàn chỉnh mà tôi đã sử dụng làm ứng dụng cho luận văn tốt nghiệp.

Đường dẫn cài đặt thêm: https://visualstudiogallery.msdn.micr...

Website: http://suphamyenbai.edu.vn
Blog: http://dothanhyb.violet.vn
Facebook: https://www.facebook.com/thanh.dotrung


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận