Đào tạo Tin học Trực tuyến

XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 10. Xử lý dữ liệu Bảng điểm chi tiết, tính điểm TB toàn khóa và XL toàn khóa


Cập nhật: 3 năm trước
Bài viết ngẫu nhiên:

   Cài đặt và Thiết lập một số cấu hình quan trọng trong Laravel

   Bài 2. Kết nối và đọc CSDL Sql Server lên Windows Form với Visual Studio 2015

   Phát triển một phần mềm hay một Website bạn cần làm những công việc gì?

   Cài đặt công cụ lập trình Adobe Dreamweaver CC 2018

   Bài 6. Xây dựng trang đăng ký thành viên Website bằng asp.net trên Visual Studio 2015

   Hướng dẫn thiết kế giao diện Website bằng Bootstrap CSS FrameWork


Video này sẽ hoàn thiện việc xử lý dữ liệu Bảng điểm chi tiết sinh viên, bao gồm đưa vào bảng điểm mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, điểm học phần, điểm số, điểm chữ quy đổi theo quy chế của Hệ thống tín chỉ.

 

Code của nội dung các Videos về xây dựng Bảng điểm chi tiết cho sinh viên các bạn có thể tham khảo:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Quan_Ly_Diem
{
    public partial class frmBangDiemChiTiet : Form
    {
        public frmBangDiemChiTiet()
        {
            InitializeComponent();
        }

        QLDDataContext dt = new QLDDataContext();
        XuLy xl = new XuLy();
        private void frmBangDiemChiTiet_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            cboLop.ValueMember = "maLop";
            cboLop.DisplayMember = "tenLop";
            cboLop.DataSource = dt.Lops_SelectAll();            
        }

        private void cboLop_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            treeViewSV.Nodes.Clear();
            foreach(var r in dt.SinhVien_SelectMaLop(cboLop.SelectedValue.ToString()))
            {
                TreeNode node = new TreeNode();
                node.Name = r.maSV;
                node.Text = r.hoTen;
                treeViewSV.Nodes.Add(node);
            }
            treeViewSV.ExpandAll();  
        }

         private void treeViewSV_NodeMouseClick(object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e)
        {            
            foreach (var r in dt.SinhVien_SelectID(e.Node.Name))
            {
                lblMaSV.Text = e.Node.Name;
                lblHoTen.Text = r.hoTen;
                lblNgaySinh.Text = r.ngaySinh.Value.ToShortDateString();
                if (r.gioiTinh.ToString() == "1")
                {
                    lblGioiTinh.Text = "Nữ";
                }
                else
                {
                    lblGioiTinh.Text = "Nam";
                }                
                lblDanToc.Text = r.danToc;
                lblNoiSinh.Text = r.noiSinh;               
            }
            var table = new DataTable();
            DataColumnCollection col = table.Columns;
            if (!col.Contains("maMon"))
                table.Columns.Add("maMon", typeof(String));
            if (!col.Contains("tenMon"))
                table.Columns.Add("tenMon", typeof(String));
            if (!col.Contains("soTinChi"))
                table.Columns.Add("soTinChi", typeof(String));
            if (!col.Contains("diemHP"))
                table.Columns.Add("diemHP", typeof(String));
            if (!col.Contains("diemChu"))
                table.Columns.Add("diemChu", typeof(String));
            if (!col.Contains("diemSo"))
                table.Columns.Add("diemSo", typeof(String));
            Double tong = 0;
            int soTinChi = 0;
            foreach(var m in dt.MonHP_SelectAll())
            {
                DataRow r = table.NewRow();
                r["maMon"] = m.maMon;
                r["tenMon"] = m.tenMon;
                r["soTinChi"] = m.soTinChi;
                soTinChi += Convert.ToInt32(m.soTinChi);
                foreach(var d in dt.DiemHP_Search(m.maMon, e.Node.Name))
                {
                    if(d.diemLan2 == null)
                    {
                        r["diemHP"] = d.diemLan1;
                        r["diemChu"] = xl.diemChu(Convert.ToDouble(d.diemLan1));
                        r["diemSo"] = xl.diemSo(Convert.ToDouble(d.diemLan1));
                        tong += xl.diemSo(Convert.ToDouble(d.diemLan1))
                            * Convert.ToDouble(m.soTinChi);
                    }
                    else
                    {
                        r["diemHP"] = d.diemLan2;
                        r["diemChu"] = xl.diemChu(Convert.ToDouble(d.diemLan2));
                        r["diemSo"] = xl.diemSo(Convert.ToDouble(d.diemLan2));
                        tong += xl.diemSo(Convert.ToDouble(d.diemLan2))
                            * Convert.ToDouble(m.soTinChi);
                    }
                }
                table.Rows.Add(r);
            }// End for mon HP
            Double t = Math.Round(tong / soTinChi, 2);
            lblTBTK.Text = t.ToString();
            lblXLTK.Text = xl.xlTK(t);
            dtgDiem.DataSource = table;
        }

    }
}
 

Xem thêm

   GIS là gì? Thành phần, chức năng, nhiệm vụ và ứng dụng của công nghệ GIS

   Bạn sẽ chọn ngành nào phù hợp với lĩnh vực Công nghệ Thông tin?

   Bạn hiểu thế nào là nghề lập trình? để bước vào nghề lập trình thì phải học những gì?

   Lập trình máy tính là gì? Các ngôn ngữ lập trình, phát triển phần mềm

   Tại sao bạn phải hiểu và có kỹ năng về lập trình hướng đối tượng?

   Xử lý hình ảnh (images) với Bootstrap CSS FrameWork phiên bản 4.x

   Để học lập trình bạn nên lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào?

   Top 25 bài giảng có số lượt xem cao nhất thời điểm hiện tại

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

Xem nhiều nhất

   Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Chia sẻ Full bộ lịch âm dương 2019 vector - File PNG, JPEG và AI (Adobe Illustrator)

   Hệ thống bài giảng e-Learning lớp Ứng dụng CNTT và các phần mềm vào đổi mới phương pháp dạy và học

   Thực hành biên tập, thiết kế, chỉnh sửa Videos bằng Adobe Premiere

   Thiết kế trò chơi ô chữ trong powerpoint (download miễn phí)

   Thiết lập hiệu ứng trống đồng quay trong Microsoft PowerPoint

   Hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tương tác thông minh ActivInspire

   Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Xây dựng Website tin tức bằng PHP và MySql theo phương pháp lập trình hướng đối tượng (mysqli Object Oriented)

   Cài đặt và sử dụng tính năng mới của Office 365 trên Office 2016

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator

   Tạo câu hỏi trắc nghiệm với siêu liên kết (hyperlink) và Trigger với PowerPoint 2016

   Hướng dẫn thu âm, chỉnh sửa âm thanh, tăng giảm tone nhạc bằng phần mềm Adobe Audition CC

   Bài giảng Microsoft PowerPoint 2013 và 2016 từ cơ bản đến nâng cao

   Thực hành sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Corel Draw

   Dòng chữ chạy liên tục từ trái qua phải và đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint