XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 8. Xử lý Bảng điểm chi tiết của Sinh viên


Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện công việc thiết kế giao diện Form Bảng điểm chi tiết, thực hiện load lên ComboBox danh sách lớp và đặc biệt đưa toàn bộ danh sách sinh viên theo từng lớp vào TreeView. Video tiếp theo sẽ thực hiện công việc hiển thị dữ liệu chi tiết của từng sinh viên lên các Label và DataGridView.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận