XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 7. Xử lý dữ liệu Thông tin của Hệ thống


Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện công việc xử lý dữ liệu thông tin của Hệ thống gồm việc load dữ liệu lên Form và cập nhật (Update) thông tin. Đây là thông tin duy nhất nên sẽ không có thao tác Insert và Delete. Vì phần mềm chúng ta xây dựng chỉ cho một khóa học trong một ngành học duy nhất.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận