Đào tạo Tin học trực tuyến

XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 4. Thiết kế Form, Xử lý dữ liệu Bảng Học kỳ (select, insert, update, delete)


Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế Form và xử lý dữ liệu bảng Học kỳ (Bao gồm việc Select, Insert, Update và Delete dữ liệu của bảng Học kỳ). Đây là nội dung khá phức tạp vì phải xử lý điểm của sinh viên, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện khoảng 3 Videos về nội dung này.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận