Sử dụng lẫy (Trigger) thực hiện Thiết kế trò chơi ô chữ trong PowerPoint 2016


Trong video này chúng ta sẽ thực hiện thiết kế một trò chơi ô chữ trên PowerPoint 2016. Ở đây những ô chữ và nội dung trình bày các câu hỏi coi như đã thiết kế xong, công việc còn lại là sử dụng kỹ thuật lẫy (trigger) để thiết kế hiệu ứng cho trò chơi ô chữ.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận