Lập trình C# cơ bản: Bài 7. Lớp, đối tượng và phương thức


Video cuối cùng trong Tut Videos về lập trình C# cơ bản sẽ giới thiệu về lớp, đối tượng và phương thức. Ở đây chúng ta xây dựng hai Class là DuLieu và XuLy để phục vụ công việc lập trình CSDL Sql Server trong Console.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận