Lập trình C# cơ bản: Bài 4. Xử lý ngoại lệ try ... catch ... finally


Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện một ví dụ về vấn đề xử lý ngoại lệ trong C#. Công việc này hết sức quan trọng nó giúp cho chúng ta xây dựng hoàn chỉnh một chương trình phần mềm. Chi tiết xem trong Video dưới đây:


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận