Lập trình C# cơ bản: Bài 3. Mảng, vòng lặp for, foreach, while, do... while


Trong Video này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề khai báo mảng và thực hiện các vòng lặp for, foreach, while và do ... while trên ngôn ngữ lập trình C# với công cụ Visual Studio 2015.

Video thực hiện bài giảng:

Code chương trình thực hiện mảng và các vòng lặp trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bai_3_Mang_va_Vong_lap
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] a = { 12, 25, 765, 34, 58, 21, 29, 42, 89, 157, 30, 14 };

            Console.WriteLine("Hien thi vong lap for:");
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[i]);
            }

            Console.WriteLine("\nSap xep theo thu tu tang dan: ");
            for(int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
            {
                for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
                {
                    if (a[i] > a[j])
                    {
                        int tam = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tam;
                    }
                }
            }
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[i]);
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap foreach: ");
            foreach (int r in a)
            {
                Console.Write("\t{0}", r);
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap while: ");
            int k = 0;
            while(k < a.Length)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[k]);
                k++;
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap do ... while: ");
            int n = 0;
            do
            {
                Console.Write("\t{0}", a[n]);
                n++;
            } while (n < a.Length);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}
 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận