Đào tạo Tin học trực tuyến

Lập trình C# cơ bản: Bài 3. Mảng, vòng lặp for, foreach, while, do... while


Trong Video này chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề khai báo mảng và thực hiện các vòng lặp for, foreach, while và do ... while trên ngôn ngữ lập trình C# với công cụ Visual Studio 2015.

Video thực hiện bài giảng:

Code chương trình thực hiện mảng và các vòng lặp trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bai_3_Mang_va_Vong_lap
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] a = { 12, 25, 765, 34, 58, 21, 29, 42, 89, 157, 30, 14 };

            Console.WriteLine("Hien thi vong lap for:");
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[i]);
            }

            Console.WriteLine("\nSap xep theo thu tu tang dan: ");
            for(int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
            {
                for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
                {
                    if (a[i] > a[j])
                    {
                        int tam = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tam;
                    }
                }
            }
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[i]);
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap foreach: ");
            foreach (int r in a)
            {
                Console.Write("\t{0}", r);
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap while: ");
            int k = 0;
            while(k < a.Length)
            {
                Console.Write("\t{0}", a[k]);
                k++;
            }

            Console.WriteLine("\nHien thi bang vong lap do ... while: ");
            int n = 0;
            do
            {
                Console.Write("\t{0}", a[n]);
                n++;
            } while (n < a.Length);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}
 


Xem thêm

   Có gì khác biệt giữa HTML và HTML5?

   5 yếu tố quan trọng của định hướng thị giác trong thiết kế web

   Một số thẻ và Type quan trọng với HTML5 cần chú ý trong quá trình thiết kế website

   Xử lý text với Typography trong Bootstrap 4 CSS FrameWork

   Bootstrap 4.0: Bài 2. Thiết lập hệ thống lưới Grid System

   Bootstrap 4.0: Bài 1. Giới thiệu và các thiết lập cơ bản về công cụ, css, javascript

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng ký người dùng

   Laravel 5.6: Bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho website

   Màu nền và màu chữ trong Bootstrap 4 CSS Framework

   Laravel 5.6: Validated, xử lý hệ thống đăng nhập, đăng xuất, ghi nhớ đăng nhập

   Laravel 5.6: Thiết kế trang đăng nhập hệ thống quản trị Login

   Laravel 5.6 : Xây dựng hệ thống Models

   Hướng dẫn cài đặt Opencart - CMS hệ thống bán hàng trực tuyến