Đào tạo Tin học trực tuyến

Lập trình C# cơ bản: Bài 2. Cấu trúc rẽ nhánh if... else và switch... case


Trong Video này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cấu trúc rẽ nhánh if... else và switch... case. Còn cấu trúc if... elseif... else sẽ được sử dụng trong quá trình các video tiếp theo. Ở đây, chúng ta mới chỉ bắt đầu với những ví dụ cơ bản đầu tiên về lập trình C# để các bạn làm quen và tập các kỹ năng cơ bản đầu tiên để dần dần hướng tới lập trình Windows Form và lập trình Web. Toàn bộ nội dung video và Code của chương trình các bạn có thể xem chi tiết dưới đây:

Video thực hiện cấu trúc if ... else và switch ... case:

Code chi tiết toàn bộ chương trình các bạn có thể tham khảo tại đây:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bai_2_Cau_lenh_re_nhanh
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Giai phuong trinh bac nhat ax + b = 0");
            Console.Write("Nhap he so a = ");
            Double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap he so b = ");
            Double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            if (a == 0)
            {
                if (b == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem !");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem !");
                }
            }
            else
            {
                Double x = -b / a;
                Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem x = {0}", x);
            }
            Console.WriteLine("Su dung switch...case:");
            Console.Write("Nhap vao mot so tu 2 den 8: ");
            String thu = Console.ReadLine();
            switch (thu)
            {
                case "2":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu hai !");
                    break;
                case "3":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu ba !");
                    break;
                case "4":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu tu !");
                    break;
                case "5":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu nam !");
                    break;
                case "6":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu sau !");
                    break;
                case "7":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu bay !");
                    break;
                case "8":
                    Console.WriteLine("Ban vua nhap thu chu nhat !");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Ban da nhap sai !");
                    break;
            }
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận