Chặn và loại bỏ vĩnh viễn những thư rác hoặc thư không muốn nhận gửi đến hòm thư Gmail


Video này sẽ hướng dẫn thực hiện chặn và loại bỏ hoàn toàn các thư rác hay những thư từ địa chỉ không muốn nhận được gửi đến hòm thư Gmail của các bạn.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận