Đào tạo Tin học trực tuyến

Bài 7. Tích hợp CkEditor vào Website, Xây dựng trang cập nhật bản tin mới trên asp net trên Visual Studio 2015


Video này chúng ta tích hợp vào Asp.Net thư viện CkEditor nhằm mục đích có thể Copy và Paste toàn bộ nội dung Website vào phần nội dung và thực hiện gõ, chỉnh sửa văn bản giống như Microsoft Word. Tiếp đó, chúng ta load toàn bộ dữ liệu bản tin đưa vào DropdrownList để lấy IDBanTin vào bài viết. Thực hiện việc cập nhật một bản tin mới vào CSDL Sql Server.

Lưu ý: Dòng lệnh để bổ sung vào Asp.Net cho CkEditor trong Video:

<%@ Register Assembly="CKEditor.NET" Namespace="CKEditor.NET" TagPrefix="CKEditor" %>


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận