Đào tạo Tin học trực tuyến

Bài 4. Lập trình CSDL Sql Server với Asp Net kết nối và đưa dữ liệu vào Menutop bằng Visual Studio 2015


Với CSDL Sql Server và bộ giao diện Website đã xây dựng trong 3 Videos trước. Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện kết nối CSDL Sql Server và đổ dữ liệu vào MenuTop bằng kỹ thuật LinQ. Chương trình được thực hiện trên Visual Studio 2015.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận