Bài 2. Thiết kế giao diện Website bằng HTML và CSS trên Visual Studio 2015


Nội dung bài 2 sẽ được chia thành 2 Videos: phần 1 thiết kế HTML và phần 2 thiết kế CSS. Trong nội dung này tôi chỉ thiết kế một Menutop đơn giản, giao diện 2 cột và phần CopyRight cuối Website.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận