Bài 8. Sử dụng LinQ to Sql xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server


Video lần này chúng ta sẽ sử dụng LinQ to Sql để xử lý các Stored Procedure đã xây dựng trên Sql Server, thực hiện trên Windows Form với ngôn ngữ lập trình C#. Việc xử lý dữ liệu sẽ trở lên cực kỳ đơn giản với LinQ và các Stored đã xây dựng sẵn trên Sql Servẻ

 

Xem danh sách toàn bộ các Video hướng dẫn tại đây


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận