Bài 7. Thực thi các Stored Procedure trên Windows Form với Visual Studio 2015


Trong Video tiếp theo này chúng ta sẽ thực thi các Stored đã xây dựng trên Sql Server bằng ngôn ngữ lập trình C# với môi trường Windows Form. Ở đây chúng ta sẽ được tiếp cận với cách xử lý dữ liệu khác mà không cần sử dụng các câu lệnh Sql trên Windows Form.

 


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận