Đào tạo Tin học trực tuyến

Bài 4. Thực hiện Insert, Update, Delete dữ liệu Sql Server trên Windows Form với Visual Studio 2015


Video này sẽ hoàn thiện các chức năng Insert, Update và Delete dữ liệu. Trong Video có nhiều đoạn lập trình sai và phải sửa, đó cũng là những lỗi phổ biến trong lập trình. Do thực hiện xử lý cả hai bảng dữ liệu nên thời gian của Video hơi dài... 24 phút.


Bình luận

Đăng ký là thành viên để tham gia bình luận